Work Team

photo photo

Teacher:Fang-Kuei Liu  Teacher:Qi-Quan Lin Teacher:Kau-Pao Tang
Fang-Kuei Liu Qi-Quan Lin Kau-Pao Tang

Student:Zheng-Xuan Lai Student:Xuan-You Wu Student:Shi-Xuan Qui Student:Jian-hao Huang
Zheng-Xuan Lai Xuan-You Wu Shi-Xuan Qui Jian-hao Huang

Student:Wei-Cheng Liao Student:Zong-Xuan Wu 製作團隊
Wei-Cheng Liao Zong-Xuan Wu